Działalność TPKiO

 
Dnia 3 grudnia 2006 roku w Zespole Szkół w Kryłowie odbyło się zebranie organizacyjne, na którym , dyskusje nad projektem statutu, określenie formy prawnej, oraz rozważane były kierunki dalszych działań:
  • Zbieranie pamiątek historii w formie dokumentów, zdjęć, nagrań dawnych piosenek, wspomnień i.t.p. związanych z Kryłowem i innych z nim związanych materiałów i gromadzenie ich w miejscowej bibliotece.
  • Promowanie idei Towarzystwa poprzez kolportaż kalendarza i biuletynu TPKiO
  • Współorganizowanie corocznej imprezy plenerowej - Pikniku Historycznego.
  • Uporządkowanie otoczenia zamku na wyspie
  • Projekt wykonania i ustawienia tablic informacyjnych w pobliżu atrakcyjnych punktów Kryłowa
  • Dążenie do utworzenia pola namiotowego w okolicach mostu na Bugu
  • Akcja sprzątania opuszczonych mogił na miejscowym cmentarzu
  • Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, prelekcje, odczyty, spotkania kulturalne.
  • Starania o utworzenie izby pamięci i pozyskanie eksponatów do jej wyposażenia.

Następne spotkanie odbyło się w miesiącu styczniu. Na spotkaniu tym m.in.. została przyjęta ostateczna wersja Statutu, oraz powołany Zarząd Towarzystwa, oraz Komisja Rewizyjna.
O terminie kolejnego zebrania powiadomimy w późniejszym terminie.

Z bieżącymi działaniami Towarzystwa można zapoznać się w aktualnościach.