ZWIĄZEK STRZELECKI W KRYŁOWIE:

            W numerze siódmym naszego pisma zamieściliśmy zdjęcie  z 1933 roku. Widnieją na nim członkowie Związku Strzeleckiego w Kryłowie. Związek Strzelecki był organizatorem wielu uroczysto-ści o charakterze patriotycznym. Prowadził szkolenia sportowe oraz kursy przydatne w gospodarstwie domowym.

             W tym numerze pragniemy przybliżyć informacje z życia związku w 1932 roku. Doskonałym źródłem informacji okazuje się być Kurier Lubelski z tamtych lat.

            Oddział Związku Strzeleckiego w Kryłowie powstał
w styczniu 1932 roku. Kurier Lubelski nr 59 z 1932 roku donosił:

„Nowe Oddziały Z.S. w pow. Hrubieszowskim

            W ostatnich tygodniach ubiegłego miesiąca powstało na terenie powiatu Hrubieszów kilka oddziałów Związku Strzeleckiego
 a mianowicie: w Mirczach, Kryłowie, Drohiczanach, Bokini i Kol. Staszic.......

            Do Zarządu Oddziału Związku Strzeleckiego w Kryłowie weszli ob.: ob. prezes Karowicz Michał - kier. szkoły, sekretarz Drohobycki Zygmunt - urzędnik samorządowy, skarbnik Psuj Antoni - nauczyciel, ref. wych. obyw. Kopaczyński Wacław - nauczyciel.

            Komendant Oddziału Z.S. Kopaczyński Wacław, Z-ca Kmdta Oddziału Ostaszewski Aleksander - kapral rez.”

            O działaniach charytatywnych kryłowskiego Oddziału, zaraz po jego powstaniu donosił Kurier z dnia 14 lutego:

            „Na terenie pow. Hrubieszów odbyła się w Kryłowie w dniu 17 b.r. choinka dla biednych dzieci, zorganizowana staraniem miej-scowego Oddziału Z.S. Przy oświetlonej choince obładowanej łakociami, była zgromadzona biedna dziatwa, której w źrenicach skrzył się zachwyt szczęścia na widok łakoci, które zostały jej wydane po odśpiewaniu kolend przez chór szkolny. Wśród śpiewów
i szczęścia radości, jakie ogarnęło biedną dziatwę, inicjatorzy tej pożytecznej imprezy czuli się naprawdę szczęśliwymi, iż choć
w części ulżyli tym najbiedniejszym.

         W dalszym ciągu przystąpiono do tradycyjnego łamania się opłatkiem i do spożycia wspólnej a skromnej wieczerzy, przyczem urządzono gry, popisy gimnastyczne, zawody bokserskie, walkę bagnetem i bardzo wiele innych niespodzianek. Na zakończenie kierownik szkoły, równocześnie prezes miejscowego oddziału
Z.S. ob. Karowicz i nauczyciel, a równocześnie kmdt oddziału
ob. Kopaczyński wygłosili przemówienie, poczem odśpiewano mo-dlitwę wieczorną i Rotę.”

Z kolei w dniu 26.VI.1932 Kurier Lubelski donosił:

„Koncentracja oddziałów Z.S. w Kryłowie

            W dniu 22 maja 1932 r. odbyła się Koncentracja Oddziałów Z.S. w Kryłowie. Na koncentrację przybyły Oddz. Kryłów, Hrubie-szów - Imienia Gen. Rydza-Śmigłego i Oddział Mircze imienia
płk. Lisa-Kuli.

Oddział hrubieszowski odbył marsz 40-to kilometrowy a Oddział Mircze - 18-to kilometrowy. Marsze te zostały zakwalifikowane jako marsze na zakończenie 1-go stopnia P.W. i jako trening do marszu „Szlakiem Kadrówki”.

            Na koncentracji był obecny Komendant Powiatu P.W.
kpt. Wierzbicki, odbierający agendy powiatu P.W. por. Zygmunt Kosior, oraz Komendant Powiatu Zw. Strzeleckiego Pieczykolan.

            Na koncentracji odbyło się 2-gie i 3-cie strzelanie wyszkoleniowe Przysposobienia Wojskowego. Następnie po strzela-niach szkolnych zorganizowano zawody strzeleckie o Odznakę Strzelecką III-ciej i II-giej klasy.

Do zawodów o odznakę zgłosiło się 32 strzelców.

Odznakę II kl. zdobył ob. Pieczykolan.

Odznaki III-ciej klasy zdobyli ob.: T. Lutkiewicz - Hrubieszów, S. Morawski - Hrubieszów, S. Górski - Kryłów, W. Kopaczyński - Kryłów, W. Żurawski - Kryłów, H. Lipski - Hrubieszów, S. Czubiński - Hrubieszów, J. Dyrda - Mircze,
J. Wieczorek - Kryłów, E. Jezierski - Mircze, W. Kołtoniuk - Kryłów, W. Hatjuk - Hrubieszów, J. Cereśniuk - Kryłów.

            Na zawody przybył prezes Oddziału Zw. Strzeleckiego
Ob. Rulikowski, ziemianin z Szychowic i grono nauczycielskie tamtejszej Szkoły Powszechnej. Po zawodach Zarząd Oddziału Kryłowa gościnnie podejmował skromnym obiadem oddziały
z Hrubieszowa i  Mircza.”

Oprac. H. Żurawski