Projekt Statutu Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic

Poddany zostanie dyskusji na zebraniu założycielskim, którego datę podamy niebawem.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Przyjaciół Kryłowa i Okolic " zwane dalej "Towarzystwem".

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest województwo lubelskie, a siedzibą jego władz Kryłów.

§ 3

Towarzystwo nie jest zarejestrowane, działa jako organizacja nie posiadająca osobowości prawnej.

Cele i środki działania

§ 5

Towarzystwo jest społeczną organizacją pełnoletnich obywateli polskich i cudzoziemców, którzy działają zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób prawnych popierających cele Towarzystwa. Do Towarzystwa mogą należeć także małoletni w wieku od 16 do 18 lat życia z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach.

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. Pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju oraz pielęgnowanie tradycji i historii Kryłowa oraz swoistych walorów tej miejscowości i jej okolic.
 2. Ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i przyrodniczych Kryłowa i okolic - przy współdziałaniu administracji państwowej, samorządowej i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi.
 3. Udzielanie społeczeństwu i władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Kryłowa i przyległych miejscowości, a także opiniowanie z punktu widzenia Kryłowa większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów.
 4. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Kryłowa i miejscowości przyległych, popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Występowanie do mieszkańców lub do właściwych władz, instytucji i osób z wnioskami w sprawach dotyczących ochrony i utrzymania ekologiczno – historycznego charakteru.
 2. Gromadzenie materiałów dotyczących historii Kryłowszczyzny, jak też prowadzenie działalności studialnej i dokumentacyjnej w tym zakresie.
 3. Organizowanie posiedzeń popularno-naukowych, sympozjów, odczytów, wykładów, wystaw, a także konkursów związanych z potrzebami kulturalnymi mieszkańców Kryłowszczyzny.
 4. Popieranie działalności wydawniczej w druku i w innych formach przekazu w zakresie realizacji celów Towarzystwa
 5. Podejmowanie działalności kulturalnej dla gromadzenia środków realizacji celów.
 6. Współpracowanie z innymi organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi i zagaranicznymi o zbliżonych celach.

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się:

 1. rzeczywistych.
 2. wspierających.
 3. honorowych.

§ 9

 1. Członkami rzeczywistymi Towarzystwa są członkowie założyciele oraz inni obywatele polscy (pełnoletni i małoletni od 16 do 18 lat) lub pełnoletni cudzoziemcy akceptujący w deklaracji postanowienia Statutu i uchwały Towarzystwa oraz płacący składki.
 2. Członkami wspierającymi zostaje się na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszonej przez posiadającą osobowość prawną organizację, stowarzyszenie, instytucję, firmę i akceptowanym uchwałą zarządu Towarzystwa.
 3. Członkowstwo honorowe osobom fizycznym nadaje Walne Zebranie Członków Rzeczywistych Towarzystwa na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla rozwoju Towarzystwa.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo do uczestniczenia we wszystkich rodzajach działalności i pracach Towarzystwa z głosem stanowiącym na walnych Zebraniach Towarzystwa. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

§ 11

Członek rzeczywisty ma obowiązek:

 1. Realizowanie i krzewienie założeń statutowych i obywatelskich,
 2. Czynnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,
 3. Przestrzegania regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz wprowadzania ich w życie,

§ 12

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
 2. Wykluczenie z Towarzystwa.
 3. Pozbawienie przez sąd powszechny praw publicznych,

§ 13

 1. Spory wynikłe między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzyga Zarząd.
 2. Za nie przestrzeganie statutu, za działanie sprzeczne z uchwałami władz albo na szkodę Towarzystwa lub za popełnienie czynu uwłaczającego godności członka, Zarząd Towarzystwa ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w szczególnie jaskrawych przypadkach wykluczyć.
 3. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego zebrania w terminie 7 dni od daty powzięcia decyzji.

Władze Towarzystwa

§ 14

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Rzeczywistych.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja władz trwa trzy lata.

§ 16

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. A w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie Członków Rzeczywistych

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. ustalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa.
  2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji.
  3. udzielenie lub odmowa udzielenia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. uchwalanie zmian statutu
  6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
  7. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa.
  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§ 18

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie na podstawie własnej uchwały, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej jednej trzeciej liczby członków rzeczywistych. Powinno się ono odbyć w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczjne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań członkowie rzeczywiści powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w terminach i w sposób określony w Statucie. Propozycje zmiany porządku obrad winne być zgłoszone do Zarządu pisemnie przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie jest ważne przy obecności przynajmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków rzeczywistych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

Z głosem doradczym zapraszani są członkowie wspierający i członkowie honorowi.

Zarząd

§ 19

 1. Zarząd kieruje pracą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z 7 - 9 członków wybranych przez Walne Zebranie, przy czym Zarząd może dokooptować 2 osoby z grona członków rzeczywistych w celu rozszerzenia składu władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w ilości nie większej niż 1/3 składu.
  Do zarządu „z urzędu” należą Sołtys Kryłowa, Proboszcz par. Kryłów, Dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie, Komendant OSP w Kryłowie, pozostali członkowie wybierani są poprzez głosowanie.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. realizowanie wytycznych i uchwał Walnego Zebrania.
  2. przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania.
  3. uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją.
  4. ustalenie wysokości składek członkowskich wszystkich członków.
  5. zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalenie porządku ich obrad.
  6. przyjmowanie członków rzeczywistych i wspierających.
  7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
  8. zatwierdzanie regulaminów określonej działalności.
  9. rozpatrywanie skarg członków i rozstrzyganie sporów.
  10. skreślenie z rejestru członków za zaleganie z opłatą składek.
  11. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

§ 20

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwołuje je Prezes lub upoważnieni przez niego wiceprezesi albo z upoważnienia jego sekretarz.

§ 21

 1. Zarząd na posiedzeniu konstytutywnym wybiera spośród siebie prezesa, pierwszego wiceprezesa, wiceprezesa, sekretarza i skrabnika, którzy w okresach między posiedzeniami Zarządu sprawują jego funkcję, reprezentują Towarzystwo na zewnątrz i czuwają nad przestrzeganiem przez członków Statutu, regulaminów i uchwał władz.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się conajmniej raz na kwartał, zaś decyzje zapadają większością głosów.
 3. Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu.

§ 22

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz inne czynności prawne podpisują w imieniu Towarzystwa łącznie prezes z jednym z wiceprezesów albo na podstawie upoważnienia prezesa w jego zastępstwie pierwszy wiceprezes i skarbnik lub sekretarz.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od daty wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, przysługuje prawo kooptacji jednego członka.
 2. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, co najmniej raz na rok, w pierwszym kwartale roku następnego.
  2. stawianie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
  3. składanie sprawozdania ze swej działalności Na Walnym Zebraniu.
  4. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczjnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i porządku obrad.
  5. przedkładanie bieżąco Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Towarzystwa.

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 24

 1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić obok funduszy, ruchomości i nieruchomości.
 2. Na fundusze składają się:
  1. dobrowolne składki członkowskie i ofiarność publiczna.
  2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
  3. dochody z działalności statutowej oraz sprzedaży wydawnictw.

§ 25

Majątkiem oraz funduszami Towarzystwa dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczjne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności conajmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§ 27

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

Kryłów, dnia DD MM RRRR r.