Stare dokumenty

W wielu domach odnaleźć możemy stare dokumenty i fotografie związane z Kryłowem.
W tym miejscu chcemy podzielić się nimi z innymi. Proszę wszystkich zainteresowanych o przesyłanie scanów zdjęć i dokumentów na e-mail
admin@krylow.info

Dyplom przyjęcia
do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej Romana Martyniuka z Kryłowa – rok 1938
Zaświadczenie wydane przez
Wójta gminy Kryłow w 1922 roku.
Zaświadczenie
o powrocie
na swoją gospodarkę
po rzezi ukraińskiej z 1944 roku.
Ubezpieczenie
Bartko Jana
i Cecylii
z 1941 roku.
Książeczka wojskowa Jana Bartko z 1923 roku. Wycinek ze Sztandaru Ludu o zwalczaniu kułaków w latach powojennych dotyczący Jana Bartko Oświadczenie Państwowego Banku Rolnego z 1950 roku wydane Józefowi Cieślakowi z kol. Małków Decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w przedmiocie klasyfikacji i szacunku gospodarstwa w kol. Małków (1955 r.)
Odpis postanowienia sądowego w przedmiocie parcelacji gruntów nieruchomości ziemskiej pod nazwą "dobra ziemskie Kryłów". Postanowienie sądu z roku 1937 (odpis z roku 1967) Mapa gruntu Jana Bartko wykonana w 1931 roku (Romanów wydzielony z kryłowskiego majątku po I wojnie światowej) Kennkarta mieszkanki Kryłowa Marii Steciuk z roku 1942. Zaświadczenie
z czasów akcji "Wisła".
Okazuje się,
że zaświadczenia takie otrzymywali ci, których akcja nie dotyczyła. Zaświadczenie zamieszczone wystawione zostało przez administrację wojskową wespół
z UBP.
Zezwolenie na pogrzeb wydane przez Posterunek Policji w Kryłowie.
Antoni i Agnieszka Tracz zginęli z rąk UPA 7.II.1944 roku.

List Księdza Kanonika Franciszka Teodora Skórskiego
do Anieli z Rzewuskich Chrząnowskiej 

Dziedziczki Dóbr Kryłowa i Kosmowa

z 31 X 1848 r

Wyciąg z aktu urodzenia wydany przez Proboszcza parafii prawosławnej w Kryłowie w 1942 roku.

Recepta wystawiona przez dra Kuczewskiego 
w roku 1937.

Świadectwo szkolne Jadwigi Steciuk, z 1934 r. Pismo urzędu Gminy w Kryłowie z 17.I.1944 roku do Urzędu Parafialnego w Kryłowie.
Informuje o śmierci Izydora Lisa z Kolonii Małków.
Izydor Lis partyzant BCH "Rysia" zatrzymany jesienią 1943 roku przez policję ukraińską,
osadzony na Zamku w Lublinie, następnie rozstrzelany.

Zaświadczenie z udziału w wyborach - Martyniuk Tomasz – rok 1938

Zaświadczenie z udziału w wyborach - Martyniuk Tomasz – rok 1938

Książeczka oszczędnościowa PKO – Szczucki Lucjan – rok 1937

Potwierdzenia wpłaty na książeczkę PKO – Szczucki Lucjan – rok 1937, 1938

Opłaty kancelaryjne – Gmina Kryłów – rok 1937, 1938

Książeczka wojskowa – Szczucki Wiktor

Książeczka wojskowa – Szczucki Wiktor

Książeczka wojskowa – Szczucki Wiktor

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kroju, szycia
i koronkarstwa, zorganizowanego przez Związek Strzelecki – Oddział w Kryłowie – Bajak Genowefa – rok 1936

Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej – Szczucki Wiktor – rok 1933

Wpis w księdze rachunkowej – Wójt Gminy Kryłów – Antoni Stormke – rok 1935

Rozliczenie
ze zdanych buraków cukrowych
z roku 1954
Rozliczenie
ze zdanego zboża
z roku 1954
Nekrolog
Antoniego Horodyskiego
- 1902 r.
(z www.artinfo.pl)

Wizytówka kryłowskiego duchownego prawosł.
prot. Piotra Wasienki (początek XX wieku)

Zaświadczenie
o śmierci w 1854 roku Tomasza Marciszuka
z Kryłowa,
podczas służby
w Armi iRos.
Ksiżążeczka wojskowa  Stefana Najko
z 1949 roku.
Ksiżążeczka wojskowa  
Stefana Najko

z 1949 roku.
Ksiżążeczka wojskowa  Stefana Najko
z 1949 roku.
Ksiżążeczka wojskowa  
Stefana Najko

z 1949 roku.
Zaświadczenie wydane Robertowi Chróściewiczowi po odnowieniu cerkwii
rok 1929
 
Zaproszenie na wystawę wystosowane do Roberta Chróściewicza
rok 1979
 
Dowód osobisty Lucjana Szczuckiego
rok 1938
 Dowód osobisty Jana Przystupińskiego
rok 1939
 
Bilet wstępu na targi w Pińsku w roku 1939.
J. Przystupiński handlował wtedy
kilimami
.
 
Skierowanie
na roboty przymusowe
do III Rzeszy
Jan Przystupiński rok 1940
Strona tutyłowa zeszytu Stanisława Basaja – rok 1933 Strona w zeszycie Stanisława Basaja – spis uczniów – rok 1933    
"Zaświadczenie nr 1745

31 maja 1899 r. wydano mieszczaninowi Józefowi PAPUŻYŃSKIEMU, synowi Kaliksta, który ma szlacheckie pochodzenie, to zaświadczenie po to, aby bez przeszkód zdać egzamin na pomocnika aptekarza w Uniwersytecie Kijowskim, ale w razie konieczności on PAPUŻYŃSKI będzie skreślony z listy mieszczan. O czym podpisem i przyłożeniem pieczęci państwowej Kryłowskiego Gminnego Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego Guberni Lubelskiej  zaświadcza. (Wójt i Pisarz)"

 
 
Świadectwo akceptacyjne
przesiedlenia się J. Papużyńskiego z rodziną z Kryłowa do Chełma
Pismo Wójta gm. Kryłów do Starosty Hrubieszowskiego z dni. 18.06.1923 r. Pisma: Gminy Kryłów do Starostwa Hrubieszowskiego, oraz Starostw Hrubieszowskiego i Chełmskiego
w s. przesiedlenia J. Papużyńskiego
 
Wyciąg z ksiąg ludności stałej
dotyczący rodziny Papużyńskich
Pieczęć i podpis wójta kryłowskiego - Drączkowskiego

Prośba do Starostwa w s. wystawienie świadectwa przesiedlenia  
Pismo Starosty do Gminy Kryłów 
w s. przesiedlenia J. Papużyńskiego
(jako ciekawostka druk na drugiej stronie)
 
Prośba o wystawienie świadectwa przesiedlenia  Józefa Papużyńskiego

(jako ciekawostka druk na drugiej stronie)
Świadectwo przesiedlenia  Józefa Papużyńskiego z rodziną
z Kryłowa do Chełma
Potwierdzenie zgodności z księgami ludności (podpis Wójta i Sekretarza)
Pismo
Strarostwa Chelmskiego
z dn. 31.01.1923
Prośba Starostwa do Urzędu Gminy Kryłów
z dn. 5.06.1923
Kwit podatkowy z 1929 r wystawiony na Lucjana Szczuckiego Nakaz płatniczy na podatek na utrzymanie dróg z roku 1930 - sklep spożywczy Lucjana Szczuckiego w Prehoryłem Wezwanie do zapłaty podatku z roku 1930 - sklep spożywczy Lucjana Szczuckiego z Kryłowa Nakaz podatkowy z sąsiedniej gminy Chotiaczów z roku 1932, wystawiony na Lucjana Szczuckiego z Kol. Wołczek Zakupy "na zeszyt" - ciekawa pisownia i ceny z grudnia 1938 roku Nakaz płatniczy na podatek przemysłowy od obrotu za rok 1927 - sklep spożywczy Lucjana Szczuckiegow Prehoryłem 
Książeczka legitymacyjna (ówczesny dowód osobisty) Wiktorii Szczuckiej (ur. w 1849 r.), wydany w roku 1900. Nakaz płatniczy na podatek przemysłowy od obrotu za rok 1928 - sklep Szczuckiego w Kryłowie Dokumenty
z archiwum inż.M. Ustaszewskiego
(zbiór)