Cerkiew Unicka w Hrubieszowie

(rys historyczno-architektoniczny)

               Dawniej na Ziemi Hrubieszowskiej prawie w każdej miejscowości istnała Cerkiew Unicka, w większości około roku 1875 przejmowane przez prawosławnych, a wierni zwani Unitami siłą "powracali na łono Cerkwii Prawosławnej".
W mieście istniało dawniej trzy cerkwie greckokatolickie, oraz jedna na przedmieściu Sławęcin. Zatrzymując się przy cerkwiach miejskich, to świątynia parafialna znajdowała się za obecnym kościołem Św. Stanisława, następnie zastąpiona przez istniejącą. Druga -filialna, p.w. Św. Krzyża-stała na przeciwnej skarpie wąwozu (w miejscu budynku dawnego Ogniska Muzycznego), której majątek po rozebraniu przekazano cerkwii w Bohorodycy (obecnie Brodzicy), która została zburzona w 1938 roku jako cerkiew prawosławna. Trzecia cerkiew istniała na południe od Cerkwii Mikulińskiej także przy Placu Staszica (w tym miejscu znajduje się budynek dawnej szkoły powszechnej (przy dawnym rynku), p.w. Wniebowzięcia NMP (po zajmowanym terenie można mniemać, że była to mała cerkiewka).

      Dziś w dawnej Unickiej Cerkwii p.w. Św. Mikołaja odprawiana jest liturgia łacińska (rzymskokatolicka).Od roku 2001 opiekują się nią OO.Bernardyni,a od 2002 istnieje Sanktuarium MB.Sokalskiej.

 Pierwsza cerkiew istniała na tym miejscu przed 1630 rokiem. W 1731 wzmiankowana jako drewniana. Obecną wzniesiono w latach 1795—1828 wg projektu arch. Losy de Losenau. Przed 1875 oddana wspólnocie prawosławnej. Remontowana 1910. Rekoncyliowana 1918. Gruntownie odnowiona w roku 1953. Obecnie utrzymana w stylu barokowo-klasycystycznym. W roku 1780 dobudowano od wschodu dzwonnicę. W roku 1888 przerobiono ją na kaplicę łączą jej wnętrze z prezbiterium cerkwii niewielką kruchtą.

Cerkiew położona na cyplu płaskowzgórza, opadającego od północy stromą skarpą ku dolinie rzeki Huczwy. Fronton zwrócona na południe. Otoczona starodrzewem. W południowo – wschodnim narożu działki parterowy budynek plebani (obecnie klasztoru). Od poł. – zach. wolnostojąca wieża, przy niej pamiątkowe krzyże.

Cerkiew murowana, tynkowana. Bryła mocno rozczłonkowana. Korpus nawowy obszerniejszy od półkoliście zamkniętego prezbiterium, poprzedzony kruchtą. Ściany wsparte wydatnymi szkarpami (1910r.) Prezbiterium od zachodu wyposażone w prostokątną zakrystię. Od wschodu piętrowa kaplica z parterową absydą od północy. Dachy dwuspadowe z trójkątnymi szczytami. Nad zakrystią pulpitowy, na absydach prezbiterium i kaplicy stożkowe. Więźba dachowa drewniana, krokwiowa z wieszarami, pokryta blachą ocynkowaną. Nad prezbiterium skromna sygnaturka z1953r.

Dwukondygnacyjną fasadę poprzedza parterowa kruchta prostokątna z otworami drzwiowymi w każdej ścianie. Ściany rozczłonkowane parami pilastrów, na nich wydatny gzyms, powyżej trójkątny szczyt. Wejście główne ujęte w wyprofilowane w zaprawie murarskiej obramienie portalowe w formie arkady. Analogicznie opracowane ściany boczne kruchty. Ponad dachem kruchty pojedyncze pilastry dźwigające gzyms wieńczący. Pomiędzy pilastrami, na osi fasady okno zamknięte półkoliście. W centrum trójkątnego szczytu płytka nisza (dawniej istniał tu obraz Św. St. Kostki, zaś obecnie M.B. Sokalskiej). Boczne ściany nawy oszkarpowane. Pomiędzy szkarpami półkoliste okna w profilowanych obramieniach. Gzyms wieńczący analogiczny do frontowego. Fasada kaplicy trójdzielna, ujęta w narożach pilastrami podwojonymi w kondygnacji środkowej. W przyziemiu półkoliście zamknięte wejście w listwowym obramieniu o ściętych narożach. Na osi górnej kondygnacji okno zamknięte łukiem odcinkowym w listwowym obramieniu o identycznym wykroju. Na osi trójkątnego szczytu nisza z malowanym wizerunkiem Maryi.

            Wnętrze typu halowego, jednoprzestrzenne, trójprzęsłowe. Nawa prostokątna, prezbiterium wydzielone łukiem tęczowym, węż­sze i niższe od nawy, zamknięte półkoliście. Ściany rozczłonkowane pilastrami podtrzymują­cymi wydatny gzyms, w nawie między pilastrami wnęki zamknięte łukiem koszowym. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe na gur­tach. Chór muzyczny murowany, trójdzielny, wsparty na arkadowych filarach. W niszach nawy i ścianach prezbiterium polichromie ze scenami z życia Chrystusa. Wiele elementów dekoracyjnych roślinnych i geometrycznych, żywa kolorystyka. Okna typu witrażowego z kolorowymi szybkami. Dwoje drzwi ze starymi okuciami.

W wyposażeniu trzy ołtarze drewniane typu architektonicznego dziewiętnastowieczne, ławy w nawie, nowe konfesjonały. Dawniej istniała również ambona oraz stalle (obecnie usunięte w czasie remontu w 2002r).

Ołtarz główny kolumnowy, neoklasycystyczny, drewniany ze złoconym detalem snycerskim. Głęboka nisza retabulum flankowana parami kolumn dźwigających belkowanie gierowanego gzymsu. Nad kolumnami pary stylizowanych wazonów.. Na antepedium i skrzyniach podstawy olistwowane płyciny prostokątne z motywem wieńca. W niszy ołtarzowej dawniej umieszczony był obraz olejny na płótnie ze sceną Komunii św. Stanisława, a obecnie Cudowny Wizerunek Matki Bożej Sokalskiej. . Na tabernaculum złocona płaskorzeźba z motywem Pelikana. Całość nastawy kulisowo wysunięta równolegle do lica półkolistej ściany absydy, Za kolumnadą wąskie przejście. Dwa ołtarze boczne ustawione symetrycznie przy ścianach pod łukiem tęczowym. Neobarokowe, drewniane, z elementami złoconej snycerki. Prostokątne pola obrazowe flankowane pojedynczymi kolumnami, gzyms rozczłonkowany, fantazyjnie gięty, zwieńczenie zakończone łukiem wklęsło – wypukłym. Antepedia wyposażone w złocone emblematy. Nad obrazami hierogramy Jezusa i Maryi. W partiach zwieńczeń złocone glorie...

 

"HRUBIESZOWSCY   UNICI"

Po Unii Brzeskiej w roku 1596 hrubieszowscy parafianie obrządku wschodniego zostali włączeni do nowo utworzonego Kościoła Greckokatolickiego, który uznając zwierzchność Rzymu zachowywał swoje obrządki.

     Pierwszą budowlą murowaną była właśnie unicka cerkiew tzw. ,,Uspieńska’’ (czyli Wniebowzięcia NMP) ufundowana przez króla polskiego Zygmunta III Wazę. Cerkiew ta służyła Rusinom (Nie mylić z Rosjanami) zamieszkującymi Hrubieszów i okoliczne wioski. Według Antoniego Wiatrowskiego w Hrubieszowie istniały trzy cerkwie obrządku wschodniego. Wszystkie te świątynie podlegały Unii Brzeskiej, gdyż w źródłach historycznych nie znajdujemy śladów cerkwi prawosławnych aż do czasu rozwiązania Unii w roku 1875, gdy car siłą zmuszał unitów do przejścia na prawosławie. Biorąc pod uwagę lokalizację cerkwi, znajdowały się one w płn.-wsch. części miasta. W miejscu dzisiejszego (dawnego) Ogniska Muzycznego znajdowała się cerkiew p.w. św. Krzyża. Była to mała świątynia filialna przeniesiona w roku 1827 do Brodzicy. Drugą świątynią była cerkiew Wniebowzięcia NMP, o której wcześniej wspominałem. Znajdowała się ona przy Placu Staszica na zachód od dzisiejszego kościoła św. Stanisława Kostki. Uległa ona pożarowi w roku 1736 i nie została ponownie odbudowana. Świątynią parafialną była cerkiew p.w. św. Mikołaja (dziś kościół św. Stanisława Kostki (Sanktuarium MB. Sokalskiej)) wybudowana w latach 1795 – 1828. Cerkiew św. Mikołaja stała w tym miejscu wcześniej, jeszcze za czasów Zygmunta I Starego. Był to budynek drewniany, który ulegał częstym pożarom, a co gorsza, cerkiew ta usytuowana była bardziej w stronę północną i groziła zawaleniem, gdyż skarpa ciągle osuwała się do Huczwy. Jeszcze w czasie wojen napoleońskich służyła owa świątynia jako arsenał, a w czasie późniejszym została rozebrana. W jej miejscu znajduje się zabytkowy krzyż z kwarcytu. Przy cerkwi tej Jan III Sobieski ufundował szpital, który nie dotrwał do naszych czasów. Jedyną pozostałą w Hrubieszowie świątynią greckokatolicką jest wyżej wymieniony kościół św. Stanisława. Są tu stylizowane na sztukę romańską absydy, kaplica (dawniej) św. Marii Goretti w dawnej dzwonnicy oraz pseudogotyckie przypory. Grekokatolicy modlili się tu do 1875 roku, gdyż po zniesieniu Unii Brzeskiej świątynię przejęła parafia prawosławna, a w roku 1918 rzymskokatolicka. Pamiątkami po unitach są zabytkowa ikona z cerkwi św. Krzyża wisząca (do remontu w 2002r wisiała sukienka z kopią tej ikony.Ikona do dziś znajduje się za obrazem Św. Józefa w ołtarzu bocznym) pod chórem w kościele św. Stanisława oraz krzyż, o którym wcześniej wspominałem (za kościołem).
Grekokatolicki dekanat hrubieszowski podległy biskupowi chełmskiemu dzielił się na 18 parafii: Chyżowice, Czerniczyn z filią w Masłomęczu, Gródek Nadbużny, Gołębie, Hostynne, Hrubieszów, Kryłów z filią w Prehoryłem, Mircze, Modryń, Mołodiatycze, Nieledew, Pawłowice, Peresłowice z filiami w Bohutyczach i Gdeszynie, Podchorce z filią w Gozdowie, Ślipcze z filiami w Czumowie i Mienianach, Szychowice z filią w Małkowie, Terebiń i Werbkowice. W regionie jedyną zachowaną z wyposażeniem cerkwią greckokatolicką jest cerkiew św.Mikołaja w Horodle wzniesiona na miejscu poprzednich w 1932 roku. Służy ona rzymskokatolikom jako kościół filialny. Kościół greckokatolicki od roku 1875 do czasów międzywojennych był programowo niszczony przez władze carskie. W latach 1918 – 1945 powoli powstawał, lecz system totalitarny zadawał mu ciosy, które nie pozwoliły mu rozwijać się. Nasi bracia – unici – znaleźli schronienie w kościele katolickim. Wielu z mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej nie zdaje nawet sobie sprawy z tego, iż jego przodkowie byli unitami. Dziś w dobie ekumenizmu, każdy z nas musi zrozumieć, iż historia ,,... opornych unitów na ziemi Staszica...’’ jest także jego historią, gdyż jest to historia ludzi, którzy za swoją wiarę i wierność Rzeczypospolitej cierpieli wiele krzywd od kozaków w czasie rebelii Chmielnickiego, a następnie z rąk carskich. To jest historia patriotów zsyłanych na Syberię, mordowanych i bitych kozackimi nahajkami... Dziś ci męczennicy wiary w Chrystusa odeszli do wieczności, a nam pozostawili swój przykład, jak szanować wiarę ojców i być wiernym ojczyźnie. Niech ich pamięć trwa !

                                                                                                                                                                                                     Tomasz Sobczuk       


                                                     ( "Kurier Uczniowski" Nr 2 I 2000r. Wyd. ZSE Hrubieszów z późniejszymi poprawkami autora )